Algemene Voorwaarden SmartDodos B.V.

1.    Algemeen

1.1.  Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen, offertes, bestellingen, werkzaamheden, overeenkomsten en leveringen van Diensten en Producten door of namens SmartDodos voor zover hier niet uitdrukkelijk schriftelijk van wordt afgeweken.

1.2.  SmartDodos wijst uitdrukkelijk de toepasselijkheid van door anderen gehanteerde algemene voorwaarden van de hand.

 

2.    Definities

2.1.  Aanvraag: het verzoek van een Klant voor het leveren van een Product en/of een Dienst;

2.2.  Abonnement: de overeenkomst tussen SmartDodos en de Klant op grond waarvan de Klant een periodieke Dienst ontvangt. Dit kan een betaald en een onbetaald abonnement zijn;

2.3.   Dienst: een overzicht van de Diensten, zowel eenmalige als periodieke Diensten, met bijbehorende tarieven en voorwaarden is gepubliceerd op de website (https://smartdodos.com/);

2.4.  Klant: de natuurlijke of rechtspersoon die een Aanvraag heeft ingediend, een Product en/of Dienst afneemt en/of een Abonnement aangaat;

2.5.  Meetgegeven: een gegeven (‘meterstand’) dat betrekking heeft op het gebruik van gas of elektriciteit en dat op afstand is uitgelezen uit een Slimme Meter;

2.6.  Product: door of in opdracht van SmartDodos ontwikkelde en geproduceerde apparatuur en bijbehorende randapparatuur, die Meetgegevens van levering en productie van energie meet, verstuurt en weergeeft en daarmee de levering van Diensten mogelijk maakt of apparatuur van derden door SmartDodos geleverd;

2.7.  Slimme Meter: een op afstand uitleesbare individuele meetinrichting, als bedoeld in artikel

95la van de Elektriciteitswet, artikel 42a Gaswet en het Besluit op afstand uitleesbare meetinrichtingen.

 

3.    Overeenkomst

3.1.  Een overeenkomst komt tot stand op het moment dat door of namens SmartDodos een bevestiging is verzonden naar het door de Klant opgegeven emailadres en de Klant de ontvangst per email heeft bevestigd.

3.2.  SmartDodos kan een Aanvraag voor levering weigeren als daar naar de mening van SmartDodos technische of economische redenen voor zijn.

 

4.    Duur en opzegging overeenkomst

4.1.  De overeenkomst wordt aangegaan voor onbepaalde tijd, tenzij uit de aard van de overeenkomst uitdrukkelijk iets anders voortvloeit of partijen uitdrukkelijk schriftelijk anders zijn overeengekomen.

4.2.  Indien de overeenkomst voor bepaalde tijd is aangegaan, dan wordt deze na afloop van de termijn stilzwijgend omgezet in een overeenkomst voor onbepaalde tijd tenzij één van de partijen de overeenkomst opzegt met inachtneming van een opzegtermijn van 1 maand, in dat geval eindigt de overeenkomst van rechtswege.

4.3.  De Klant kan een overeenkomst voor onbepaalde tijd te allen tijde opzeggen met inachtneming van een opzegtermijn van 1 maand.

 

5.    Herroeping

5.1.  Als de overeenkomst tot stand is gekomen op basis van koop op afstand kan de Klant in het geval van de aankoop van een Product binnen 14 dagen na ontvangst, of in het geval van Diensten 14 dagen na verzending van de bevestiging door SmartDodos, de overeenkomst schriftelijk via de Klantenservice ontbinden. Dit kan met behulp van het modelformulier herroeping, dat op de website (Modelformulier herroeping) is te vinden. Ontvangen Producten dienen binnen 14 dagen na de mededeling van de herroeping geretourneerd te worden.

5.2.  Indien de uitvoering van de Dienst(en) reeds met toestemming van de Klant is aangevangen dient de Klant de gemaakte kosten te vergoeden.

5.3.  De kosten van het terugsturen van apparatuur en toebehoren komen voor rekening van de Klant. Retournering geschiedt aangetekend met een ingevuld retourformulier in de originele verpakking. Het Product dient in goede en onbeschadigde staat te verkeren. De Klant ontvangt het retourformulier per email nadat contact is opgenomen met de Klantenservice. Na acceptatie van de retourzending ontvangt de Klant het verschuldigde bedrag uiterlijk binnen 30 dagen retour.

5.4.  SmartDodos behoudt zich het recht voor slechts een gedeelte van het aankoopbedrag terug te betalen of de retourzending geheel te weigeren indien het vermoeden bestaat dat de Producten zijn gebruikt of indien na retourontvangst blijkt dat de Producten zijn beschadigd.

 

6.    Uitvoering van de overeenkomst

6.1.  SmartDodos voert de overeenkomst naar beste inzicht en vermogen en overeenkomstig de eisen van goed vakmanschap uit.

6.2.  SmartDodos heeft het recht de overeengekomen Diensten (gedeeltelijk) te laten verrichten door derden. Met deze derden hebben wij overeenkomstig ons privacy statement (privacystatement SmartDodos)een verwerkersovereenkomst gesloten zoals vereist in artikel 28 van de AVG.

 

7.    Producten

7.1.  Levering vindt plaats zolang de voorraad strekt en op het door de Klant aangegeven adres.

7.2.  Indien de verpakking van een geleverd Product geopend of beschadigd is, dan dient de Klant, voordat hij het Product in ontvangst neemt, hiervan door de bezorger een aantekening te laten maken, bij gebreke waarvan SmartDodos niet aansprakelijk gehouden kan worden voor eventuele schade.

7.3.  Voor een succesvolle installatie van de Producten gelden de volgende aanvullende voorwaarden:

·        Er wordt voldaan aan de bij aanvang van de opdracht gestelde voorwaarden voor aansluiting;

·        Er wordt toegang geleverd tot de ruimtes die nodig zijn voor een succesvolle installatie van het Product en de Diensten.

7.4.  Met een deel van de Producten kan via de Slimme Meter data opgehaald en uitgelezen worden. SmartDodos Verwerkt deze Meetgegevens op een behoorlijke en zorgvuldige wijze en in overeenstemming met de wet en regelgeving.

7.5.  Bij verhuizing is de Klant verplicht tijdig vóór de verhuizing uitlezing van de Slimme Meter op te zeggen.

 

8.    Diensten

8.1.  Er zijn onbetaalde (standaard) diensten. En er zijn (aanvullende) betaalde diensten.

8.2.  Als een betaalde Dienst, of een belangrijk deel daarvan, tijdelijk niet beschikbaar is en er geen sprake is van overmacht, dan heeft de Klant recht op terugbetaling van een evenredig deel van de abonnementsvergoeding voor die periode indien hij hiertoe binnen een maand na het voorval een schriftelijk verzoek bij SmartDodos indient en het terug te betalen bedrag meer dan € 25,= bedraagt.

8.3.  SmartDodos kan de levering van een Dienst tijdelijk staken of het gebruik ervan beperken als dit noodzakelijk is voor het onderhoud aan of verbetering van haar infrastructuur, het Product of de Diensten, zonder dat de Klant recht heeft op schadevergoeding. Dergelijke beperkingen worden tijdig aangekondigd.

8.4.  SmartDodos kan op elk moment, zonder enige melding stoppen met de uitlezing van de Slimme Meter.

 

9.    Prijzen

9.1.  Alle prijzen zijn in euro’s en zijn inclusief btw en exclusief eventuele overige kosten zoals administratiekosten, heffingen en reis-, verzend- of transportkosten, tenzij uitdrukkelijk anders vermeld of anders overeengekomen.

9.2.  Alle prijzen op de website of die anderszins kenbaar zijn gemaakt, kan SmartDodos te allen tijde wijzigen.

9.3.  SmartDodos heeft het recht de prijzen jaarlijks aan te passen. Voorafgaand aan de ingang ervan zal SmartDodos prijsaanpassingen meedelen aan de Klant.

 

10. Betaling

10.1.     Betaling van de koopprijs van een Product dient bij levering te geschieden door overmaking op een door SmartDodos aangewezen bankrekening, binnen 14 dagen na de factuurdatum zonder enige aftrek of verrekening.

10.2.     Betaling van de Abonnementsvergoeding geschiedt maandelijks of per kwartaal bij vooruitbetaling door middel van automatische incasso. De Klant zorgt voor voldoende saldo op de opgegeven rekening.

10.3.     De administratie van SmartDodos geldt als bewijs van de prijs, de soort en de hoeveelheid van de door de Klant afgenomen Producten en/of Diensten. De Klant kan schriftelijk tegenbewijs leveren.

10.4.     Wanneer de Klant in verzuim is, is hij de wettelijke rente en eventuele incassokosten verschuldigd. De incassokosten worden berekend aan de hand van het Besluit vergoeding voor buitengerechtelijke incassokosten.

10.5.     Wanneer de klant niet tijdig betaalt, mag SmartDodos zijn verplichtingen opschorten totdat de Klant aan zijn betalingsverplichting heeft voldaan.

10.6.     In geval van liquidatie, faillissement, beslag of surseance van betaling aan de zijde van de Klant, zijn de vorderingen van SmartDodos op de Klant onmiddellijk opeisbaar.

10.7.     Weigert de Klant zijn medewerking aan de uitvoering van de overeenkomst door SmartDodos, dan is hij nog steeds verplicht de afgesproken prijs aan SmartDodos te betalen.

10.8.     De dienstverlening aan de Klant wordt pas hervat op het moment dat alle openstaande bedragen zijn betaald, inclusief eventuele wettelijke rente en incassokosten.

 

11. Garantie

11.1.     SmartDodos heeft een inspanningsverplichting de overeengekomen Diensten beschikbaar te houden.

11.2.     De garantie met betrekking tot Producten is uitsluitend van toepassing op defecten veroorzaakt door ondeugdelijke fabricage, constructie of materiaal.

11.3.     De garantie geldt niet in geval van normale slijtage en van schade ontstaan als gevolg van ongevallen, aangebrachte wijzigingen aan het Product, nalatigheid of ondeskundig gebruik door de Klant, alsmede wanneer de oorzaak van het defect niet duidelijk kan worden vastgesteld.

11.4.     Voor het deugdelijk functioneren van de Producten en Diensten is een werkende internetverbinding nodig. Het is aan de Klant hiervoor zorg te dragen. SmartDodos is niet verantwoordelijk voor de werking van de internetverbinding en eventuele storingen in het Product en/of de Diensten als gevolg hiervan.

11.5.     SmartDodos streeft ernaar de door de Producten en Diensten weergegeven informatie zo betrouwbaar mogelijk weer te geven. SmartDodos geeft geen garantie ten aanzien van de daadwerkelijke Meetgegevens. De weergegeven informatie kan niet gebruikt worden om energierekeningen van energieleveranciers of netbeheerders ter discussie te stellen.

11.6.     Garanties zijn niet overdraagbaar aan derden.

11.7.     Met betrekking tot Producten van derden is de garantie beperkt tot de garantie, die de leverancier van dit Product heeft verstrekt aan SmartDodos.

 

12. Geheimhouding

12.1.     SmartDodos neemt alle redelijkerwijs mogelijke technische en organisatorische maatregelen ten behoeve van de beveiliging van haar infrastructuur en de in haar bezit zijnde gegevens.

12.2.     Ten behoeve van de uitvoering van de Diensten kan gebruik worden gemaakt van de diensten van derden. In dat geval zullen de gegevens versleuteld worden verzonden.

12.3.     SmartDodos houdt iedere informatie, die zij (in welke vorm dan ook) van de Klant ontvangt, geheim.

12.4.     De in dit artikel omschreven geheimhoudingsplicht geldt voor de duur van de onderliggende Overeenkomst en voor een periode van 2 jaar na afloop daarvan.

 

 

 

13. Klachten

13.1.     Een storing, beschadiging of ander gebrek aan een Product of Dienst meldt de Klant onmiddellijk na het ontstaan schriftelijk aan de Klantenservice, doch uiterlijk binnen 30 dagen na vaststelling. SmartDodos verhelpt storingen zo snel mogelijk nadat deze aan haar zijn gemeld.

13.2.     De Klant kan bij de Klantenservice schriftelijk bezwaar aantekenen tegen een in rekening gebrachte vergoeding tot uiterlijk 30 dagen na de factuurdatum. Na deze termijn wordt de Klant geacht akkoord te zijn met de in rekening gebrachte bedragen.

13.3.     SmartDodos zal binnen 30 dagen na ontvangst op het bezwaar reageren. Bezwaar schort de betalingsverplichting niet op.

 

14. Overmacht

14.1.     In geval van overmacht is SmartDodos nimmer aansprakelijk voor door de Klant geleden (directe of indirecte) schade in de breedste zin van het woord.

14.2.     Bij tijdelijke overmacht worden de verplichtingen van SmartDodos, voor zover deze door de overmacht worden getroffen, opgeschort. Bij blijvende overmacht, waarvan sprake is in geval de overmachtssituatie langer dan 30 dagen voortduurt, kunnen partijen de overeenkomst, voor zover die door de overmacht wordt getroffen, ontbinden zonder tot enige schadevergoeding gehouden te zijn.

 

15. Schade en aansprakelijkheid

15.1.     SmartDodos is alleen aansprakelijk voor directe schade.

15.2.     SmartDodos zal alleen overgaan tot vergoeding van schade voor zover het terug te betalen bedrag meer dan € 25 bedraagt.

15.3.     SmartDodos is niet aansprakelijk voor eventuele door de Klant of derden geleden gevolgschade, zoals bijvoorbeeld gederfde inkomsten, verliezen, immateriële schade en schade van derden.

15.4.     SmartDodos is niet aansprakelijk voor:

•   Schade in verband met de (onderbroken) levering van de Diensten;

•   De gevolgen van onjuist- of onvolledigheden in de inhoud van met de Diensten geleverde informatie(diensten);

•   Schade in verband met verlies of het onbruikbaar worden van de gegevens die digitaal of elektromagnetisch worden opgeslagen of overgebracht.

15.5.     De aansprakelijkheid van SmartDodos is te harer keuze beperkt tot de factuurwaarde van het geleverde Product of de geleverde Dienst maar in elk geval beperkt tot de uitkering die haar aansprakelijkheidsverzekering doet in verband met de gebrekkige prestatie. De opgenomen beperkingen van aansprakelijkheid van SmartDodos blijven buiten toepassing voor zover de door de Klant geleden schade is veroorzaakt door opzet of grove schuld van SmartDodos.

15.6.     De Klant meldt eventuele door hem geleden schade, als bedoeld in dit artikel, zo spoedig mogelijk, maar uiterlijk binnen 30 dagen na het ontstaan daarvan, schriftelijk aan de Klantenservice. Schade die niet binnen deze termijn is gemeld wordt niet vergoed, tenzij de Klant aannemelijk maakt dat hij de schade redelijkerwijze niet eerder kon melden.

15.7.     De Klant vrijwaart SmartDodos voor alle aanspraken van derden met betrekking tot schade en kosten als gevolg van (het gebruik) van de Producten of Diensten.

 

16. Klantenservice

16.1.     De Klant kan SmartDodos bereiken via de Klantenservice. De Klantenservice is online te bezoeken via de mail (support@smartdodos.com).

16.2.     De Klantenservice is onder meer beschikbaar voor het indienen van een Aanvraag en voor de beantwoording van vragen en ondersteuning bij de oplossing van problemen bij het gebruik van de Producten en Diensten.

16.3.     De Klantenservice biedt geen ondersteuning voor apparatuur die niet door SmartDodos ter beschikking is gesteld, zoals meetapparatuur van de netbeheerder, apparatuur van derden of apparatuur ten behoeve van de internetverbinding.

 

17. Wijziging Klantgegevens, Abonnement en Verhuizing

17.1.     De Klant is verantwoordelijk voor juiste en volledige registratie en wijziging van zijn klantgegevens zoals zijn naam, adres, woonplaats, bank- of girorekening, e-mailadres en alle overige informatie die van belang kan zijn voor de uitvoering van een Dienst.

17.2.     Een wijziging van zijn Abonnement meldt de Klant tijdig en op de voorgeschreven wijze aan de Klantenservice. Eventuele gevolgen van te late of onjuist uitgevoerde meldingen blijven voor rekening en risico van de Klant.

17.3.     Bij verhuizing stelt de Klant SmartDodos daarvan ten minste een maand van tevoren op de hoogte. SmartDodos bepaalt in overleg met de Klant de datum met ingang waarvan de door de Klant afgenomen Diensten op het nieuwe adres worden geleverd.

17.4.     Voor, tijdens en na de verhuizing worden de lopende Abonnementen voortgezet onder de daarvoor geldende voorwaarden.

17.5.     Bij verhuizing neemt de Klant de door SmartDodos geleverde apparatuur, inclusief toebehoren, mee naar het nieuwe adres en zorgt voor installatie en aansluiting daarvan.

 

18. Wijziging voorwaarden, Producten en Diensten

18.1.     SmartDodos kan de aangeboden Producten en Diensten en de (hoogte van de) vergoedingen wijzigen. SmartDodos zal de Klant minimaal vier weken voor invoering van zulke wijzigingen informeren.

18.2.     In het geval een wijziging objectief gezien in het nadeel van de Klant is, dan heeft de Klant het recht het Abonnement kosteloos op te zeggen met ingang van de wijzigingsdatum.

18.3.     Deze opzegging vindt schriftelijk plaats via de Klantenservice en kan uiterlijk tot de wijzigingsdatum worden gedaan.

18.4.     De volgende wijzigingen gelden niet als een wijziging als bedoeld in dit artikel:

·        de verhoging van een vergoeding op basis van het consumentenprijsindexcijfer;

·        wijzigingen in een Abonnement of Dienst op verzoek van de Klant.

 

 

 

19. Overdraagbaarheid

19.1.     Het Abonnement is persoonlijk. De Klant kan een Abonnement niet zonder toestemming van SmartDodos aan derden overdragen.

19.2.     SmartDodos kan bij de uitvoering van haar verplichtingen uit een Abonnement derden inschakelen.

19.3.     SmartDodos kan haar rechten en verplichtingen uit een Abonnement overdragen aan haar dochter- of groepsmaatschappijen of anderszins gelieerde ondernemingen.

 

20. Toepasselijk recht en geschillen

20.1.     Op alle rechtsbetrekkingen verband houdende met of voortvloeiende uit de levering van Producten en Diensten is Nederlands recht van toepassing.

20.2.     Ieder geschil met betrekking tot de tekst en uitleg van deze Algemene Voorwaarden en de rechtsbetrekking tussen SmartDodos en de Klant zal worden voorgelegd aan de Rechtbank Midden-Nederland.

 

 

Atoomweg 50, 3542 AB Utrecht

T: +31 30 2272477

 

E: info@smartdodos.com